Prekių pirkimo ir grąžinimo taisyklės 

1.Sąvokos:
1.1 Pardavėjas – MB CBDistributors (įmonės kodas: 306159941);
1.2 Pirkėjas – iš Pardavėjo įsigyjantis prekes pilnametis fizinis asmuo;
1.3 Taisyklės – Pirkimo – Pardavimo taisyklės nustatančios tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybes tarp Pirkėjo ir Pardavėjo;
1.4 Sutartis – Pirkimo – Pardavimo metu sudaroma sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo;
1.5 Elektroninė parduotuvė – Pardavėjo internetinė svetainė/parduotuvė (www.greenstar.lt), kurios pagalba identifikuojamas Pirkėjas, jo užsakymas, kontaktiniai duomenys, atsiskaitymo bei pristatymo duomenys;
1.6 Užsakymas – prekių sąrašas, kurį perka Pirkėjas.
2. Bendrosios nuostatos
2.1 Šios Taisyklės, yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės, pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo, grąžinimo tvarka, šalių atsakomybės bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos perkant prekes iš Pardavėjo.
2.2 Pirkėjas pateikdamas Užsakymą Pardavėjui privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis, ir patvirtinti tai padaręs, kai pateikia reikiamus duomenis Sutarties sudarymui ir Užsakymo pristatymui.
2.3 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie Taisyklių pasikeitimus bus informuotas Elektroninėje parduotuvėje.
3. Sutarties sudarymas
3.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas suformuoja užsakymą Elektroninėje parduotuvėje, pateikia duomenis, reikalingus Sutarties sudarymui, užsakymo pristatymui, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti“;
4. Pirkėjo teisės
4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes iš Pardavėjo laikydamasis šių Taisyklių.
4.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti prekes. Pirkėjas apie tai turi pranešti Pardavėjui raštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę (-es) ir grąžinimo priežastį, kaip numato LR Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. 258 „dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.
4.3 Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, iš esmės nepasikeitė jos išvaizda (yra su pakuote) ar ji nebuvo naudojama.
4.4 Tuo atveju, kai Pirkėjas iš Pardavėjo įsigyja prekių komplektą ir vadovaudamasis Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių), jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.3 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes.
5. Pirkėjo pareigos
5.1 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2 Pirkėjas, naudodamasis Elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei kitų sąlygų, pateiktų Elektroninėje parduotuvėje bei Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės
6.1 Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Užsakymo dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas nemokamas Pirkėjo Užsakymo pristatymas. Šios sumos dydis nurodomas prie Pardavėjo pristatymo sąlygų.
6.2 Jei Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Elektronine parduotuve.
7. Pardavėjo pareigos
7.1 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.
7.2 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją ir Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 12 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.
7.4 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
7.5 Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
8. Prekių apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1 Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:
8.1.1 Elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
8.1.2 Banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas perveda pinigus iš savo sąskaitos į Pardavėjo sąskaitą pagal pateiktą sąskaitą.
9. Prekių pristatymas
9.1 Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pristatymo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo įgalioto atstovo teikiama prekių pristatymo paslauga.
9.2 Prekių pristatymas Pirkėjui:
9.2.1 Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
9.2.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba Užsakymo sudarymo metu nurodyti asmenį, kuris atsiims prekes. Tuo atveju, kai Pirkėjas (ar nurodytas kitas asmuo) prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.2.3 Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.2.4 Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į Užsakymo dydį ir pristatymo vietą:
9.2.5 Kai Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatytos ne Lietuvoje, Užsakymo pristatymo sąlygos derinamos atskiru susitarimu.
9.3 Pirkėjui pateikus Užsakymą darbo dienomis iki 16:00 ir atlikus apmokėjimą, Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas prekes pristato per 2-3 darbo dienas nuo apmokėjimo atsiradimo sąskaitoje. Iškilus kažkokiems nesklandumams ar prekių trūkumui, Pardavėjas nedelsiant praneša Pirkėjui apie galimą ilgesnį prekių pristatymo laikotarpį ir jei Pirkėją tai tenkina, Pardavėjas toliau vykdo Užsakymo pristatymą.
9.4 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
10.1 Kiekvienos Pardavėjo prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2 Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kitas parametras gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
11. Prekių grąžinimas ir keitimas
11.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR Ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
11.2 Norėdamas grąžinti prekę (-es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją ir pateikti raštišką prašymą dėl prekių grąžinimo. Tai turi atlikti pagal Taisyklių 4.2 punktą.
11.3 Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.3.1 Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.3.2 Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.3.3 Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.3.4 Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (su pakuote, jei tokia yra);
11.3.5 Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir raštišką prašymą dėl prekių grąžinimo.
11.4 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
11.5 Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei LR Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
11.6 Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.
12. Baigiamosios nuostatos
12.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
12.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
12.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.